Wednesday, November 7, 2012

रुसलेले शब्द..

हल्ली शब्द रुसलेले असतात
माझ्याशी फारसे बोलत नाहीत

समजतात काय स्वत:ला, म्हणत
एकदा मुसक्या बांधूनच आणलं
आणि एका ओळीत नेऊन ठेवलं
अगदी माझ्या समोरच बसवलं ..
पण ते अति शहाणे..
म्हणाले, कस्सं फसवलं..

मारुन मुटकून आणलंस तरी
आम्ही बोलणार नाही
कवितेत तुझ्या मुळी म्हणजे
मुळीच फुलणार नाही

काय करु तेव्हा पासून मी
शब्दांना शोधत फिरत असते 
भेटले तर त्यांना नक्की सांगा 
त्यांच्यासाठी मी झुरत असते