Thursday, July 24, 2008

हरवलेले ते क्षण

हरवलेले ते क्षण माझे - कुणी परत मला देईल का..
हरवलेले ते क्षण माझे - कुणी परत मला देईल का..

हरले मी - हरवले मी - माझे मला कळलेच नाही..
कळले तेव्हा - मला जेव्हा - माझी मी उरलेच नाही
हरलेले ते मी पण माझे कुणी परत मला देईल का
हरवलेले ते क्षण माझे कुणी परत मला देईल का..

जळले मी - गळले मी - माझे मला कळलेच नाही
कळले तेव्हा - राख जाहली - पुन्हा मी उठलेच नाही
राखेचा तो कणन कण कुणी परत मला देईल का..
हरवलेले ते क्षण माझे कुणी परत मला देईल का..

झुरले मी - कुढले मी - माझे मला कळलेच नाही
कळले तेव्हा - वसंतातही जेव्हा पुन्हा मी फुललेच नाही
वसंत बहराचा तो एक सण कुणी परत मला देईल का..
हरवलेले ते क्षण माझे कुणी परत मला देईल का..

रुसले मी - मुसमुसले मी - माझे मला कळलेच नाही
कळले तेव्हा - डोळ्यानाही तेव्हा रडायचे सुचलेच नाही
अश्रुचा तो थेंब शेवटला कुणी परत मला देईल का..
हरवलेले ते क्षण माझे कुणी परत मला देईल का..

काव्य माझे मरूनि गेले - माझे मला कळलेच नाही
कळले तेव्हा - दु:खातही जेव्हा काव्य मला स्फुरलेच नाही
शब्दांची ती अखेरची गुंफण कुणी परत मला देईल का..
हरवलेले ते क्षण माझे कुणी परत मला देईल का..

सांज सरली - रातही सरली - माझे मला कळलेच नाही
कळले तेव्हा - पहाटेनेही तेव्हा दव बिंदू शिम्पडले नाही
पहाटेचा ओलावा दवाचा - कुणी परत मला देईल का..
हरवलेले ते क्षण माझे कुणी परत मला देईल का..

सरले संपले - सारे काही - माझ्यापाशी उरलेच नाही
श्वासही संपला-थांबले स्पंदन-हृदय पुन्हा धडधडलेच नाही
संपलेले आयुष्य माझे कुणी परत मला देईल का..?
मला जगायचय हो पुन्हा - कुणी जन्म मला देईल का..??


:सौ. अनुराधा म्हापणकर

1 comment:

  1. नमस्कार,
    फारच सुंदर ब्लॉग बनविला आहे तुम्ही. एक एक कविता सुरेख आहे. त्यांची केलेली मांडणीही अप्रतीम आहे.

    ReplyDelete